Comunicat ANAF

Comunicat

blog-calendar-icon AXI Card
blog-calendar-icon Created at: 28.04.2021
blog-views-icon 1329

 

 

 

 

 

COMUNICAT
privind Protocoalele de colaborare încheiate între Agenția Națională de Administrare
Fiscală și Instituțiile financiare nebancare în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al
protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare și modificat prin Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3194/2019
În prima parte a trimestrului I al anului 2020 toate instituțiile financiare nebancare
care au avut incheiate protocoale de colaborare cu ANAF vor semna un act adițional în
baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3194/2019.
Obiectul protocolului constă în colaborarea dintre părți pentru organizarea unui
cadru formal de îmbunătățire a activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și
fluidizarea procesului operațional de creditare, ca urmare a simplificării documentației
solicitate aplicantului, precum și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, prin
furnizarea cu operativitate a informațiilor deținute de fiecare parte semnatară.
În vederea interogării informațiilor de natură fiscală, instituția financiară nebancară
semnatară va solicita acordul scris, fie pe suport de hârtie, fie în format electronic,
exprimat în condițiile legii, persoanelor fizice și persoanelor juridice, respectiv semnarea
unui acord de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale
Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală precum și a
Datelor cu Caracter Personal, aparținând Clientului denumit generic "acord". Acest
acord va conține datele de identificare ale persoanelor (CNP, CUI), datele de contact
(adresa) precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului (Acordul este
valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil).
Facem precizarea că, în îndeplinirea obiectivelor acestui Protocol, părțile au
obligația respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul
prezentului protocol se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor).

0 comentarii