TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE ALE EASY PAYMENT SERVICES LTD PENTRU EMITEREA ȘI UTILIZAREA CARDULUI AXI

(actualizate la data de 14.05.2020 și aplicabile începând cu data de 01.05.2020, actualizate și aplicable începând cu data de 10.12.2020, actualizate și aplicabile începând cu data de 16.12.2022, actualizate și aplicabile începând cu data de 10.01.2024)

În cazul clienților care au încheiat un Contract Cadru pentru Emiterea Cardului AXI până la data de 09.01.2024 (inclusiv) Termenii și Condițiile Generale prezente intră în vigoare la data de 11.03.2024. Până la data de 11.03.2024 acestor clienți li se aplică Termenii și Condițiile Generale disponibile aici.

Prezentul document reglementează Termenii și Condițiile Generale pentru emiterea și utilizarea unui card de plată emis de Easy Payment Services LTD, cod de înregistrare 204112059 (denumit în continuare “Emitentul Cardului”) de către persoanele care dețin un asemenea card (individual “Titularul de Card”), fondurile de pe acesta reprezentând un împrumut acordat de AXI Finance IFN S.A., CUI 35116319, entitate înregistrată ca Agent al Easy Payment Services LTD în registrul instituțiilor emitente de monedă electronică din Bulgaria și a sucursalelor acestora, conform Art. 19 din Legea privind Serviciile de Plată și Sistemele de Plăți („PSPSA”).

1.      DEFINIȚII

Pentru scopul acestor Termeni și Condiții Generale, următorii termeni vor avea următoarele înțelesuri:

1.1.             Emitentul Cardului/ Emitentul este Easy Payment Services LTD, cod de înregistrare 204112059, având sediul în Sofia și sediul social înregistrat în Lyulin Residential Area nr. 7, bulevardul 28 Jawaharlal Nehru, etaj 2, birouri 40-46, e-mail: office@easyps.bg, autorizată și supravegheată de Banca Națională a Bulgariei ca instituție emitentă de monedă electronică în sensul Legii privind Serviciile de Plată și Sistemele de Plăți („PSPSA”) și a Directivei (UE) 2015/2366 privind Serviciile de Plată („DPS”) conform Deciziei nr. 259 al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Bulgariei din data de 25 octombrie 2018 – autoritatea competentă pentru supravegherea activității Emitentului Cardului;

1.2.             Împrumutătorul este AXI FINANCE IFN S.A., cod unic de înregistrare 35116319, având sediul în București, blvd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Hermes Business Campus – Clădirea C, etaj 6, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul J40 /12493/2015, în calitate de instituție financiară nebancară, înregistrată în Registrul General al instituțiilor financiare nebancare ținut de Banca Națională a României sub numărul RG-PJR-41-110308, conform Art. 6 din Regulamentul Nr. 20/13.10.2009 privind instituțiile financiare nebancare, care acordă un credit Titularului de Card în baza unui contract de credit de consum separat încheiat între AXI Finance IFN S.A. și Titularul de Card și care manevrează cardurile ca instrumente de plată.

1.3.             Clientul este un concept general care definește persoana fizică care folosește efectiv Cardul și care îndeplinește următoarele condiții: (i) este identificată în mod corespunzător de către Agent, conform legislației aplicabile, a încheiat un Contract-Cadru pentru emiterea unui card cu AXI Finance IFN S.A. care acționează în calitate de Agent al Emitentului Cardului conform PSPSA, și este Titularul Cardului care i-a fost emis de către Emitentul Cardului; și (ii) este persoana căreia AXI Finance IFN S.A. i-a acordat un credit în calitate de Împrumutat, iar pentru utilizarea creditului Emitentul Cardului i-a emis Cardul, respectiva persoană având astfel calitatea de Titular de Card.

1.4.            Contractul-Cadru este acordul-cadru pentru furnizarea de servicii de plată încheiat între Easy Payment Services LTD și Titularul de Card.

1.5.            Termenii și Condițiile Generale/ Condițiile sunt termenii și condițiile generale de afaceri ale Easy Payment Services LTD din contractul-cadru pentru furnizarea de servicii de plată care fac parte integrantă din acesta.

1.6.            Lista de Comisioane reprezintă lista exhaustivă de taxe și comisioane datorate de Titularul de Card pentru serviciile de plată și celelalte servicii furnizate în baza Contractului-Cadru încheiat cu Emitentul Cardului, acesta listă fiind parte integrantă din Contractul-Cadru.

1.7.            (Modificat începând cu 10.01.2024) Cardul este cardul de plată AXI (fizic sau virtual) care reprezintă un instrument de plată în sensul PSPSA, emis de Emitentul Cardului și care în toate cazurile rămâne proprietatea acestuia, prin intermediul căruia se pot realiza operațiuni de plată utilizând fondurile de pe Card puse la dispoziția Clientului în baza contractului de credit încheiat cu Împrumutătorul. În scopul recunoașterii cardului ca și instrument de plată conform cerințelor Regulamentului (EU) 2015/751 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul, toate Cardurile emise de Emitentul Cardului până la data de 12.12.2022 (inclusiv) sunt din categoria debit a MasterCard și toate Cardurile emise de Emitentul Cardului începând cu data de 13.12.2022 sunt din categoria credit a MasterCard. Cardul conține numele complet al Titularului de Card ca unic utilizator autorizat, precum și un cod unic de 16 cifre. Prin intermediul Cardului Titularul de Card poate utiliza creditul care i-a fost acordat de Împrumutător, prin efectuarea tranzacțiilor menționate în acești Termeni și Condiții Generale.

1.8.            (Modificat începând cu 10.01.2024) Limita de Credit a Cardului este creditul acordat Împrumutatului de către Împrumutător și este suma maximă până la care se pot efectua tranzacții de plată cu Cardul pentru utilizarea creditului.

1.9.            (Modificat începând cu 10.01.2024) Fonduri Disponibile pe Card reprezintă valoarea totală a Fondurilor Suplimentare și a Limitei de Credit a Cardului minus suma tuturor tranzacțiilor de plată efectuate cu Cardul împreună comisioanele plătibile în conformitate cu Lista de Comisioane, la care se adaugă valoarea oricăror rambursări ale Limitei de Credit acordate de Împrumutător.

1.10.  PIN este codul de identificare personală din 4 cifre asociat fiecărui card de plată, folosit pentru a identifica Titularul de Card atunci când acesta face tranzacții de plată sau alte tranzacții cu Cardul, fiind un element de securitate personalizat al instrumentului de plată în sensul art. 1 pct. 29 din PSPSA. Un PIN este furnizat Titularului de Card fie într-un plic sigilat fie printr-un mesaj text scurt (SMS) trimis pe numărul de telefon indicat de Titularul de Card.

1.11.  ePIN este un PIN furnizat Titularului de Card o singură dată prin SMS care (doar împreună cu Codul de Plată Online) este folosit pentru a identifica Titularul de Card în cursul identificării stricte pentru executarea tranzacțiilor de plată online (dacă, din orice motiv, nu a fost posibilă autentificarea unei tranzacții de plată în Aplicația Mobilă și respectiva tranzacție este efectuată pe internet).

1.12.  Cod de Plată Online este o parola unică de șase cifre care este trimisă pe numărul de telefon înregistrat al Titularului de Card la momentul solicitării pentru executarea unei tranzacții de plată pe internet, iar introducerea corectă a acesteia (împreună cu introducerea corectă a codului ePIN) reprezintă o condiție pentru aprobarea tranzacției de către Emitentul Cardului. Fiecare Cod de Plată Online este valabil 5 (cinci) minute, în acest interval fiind necesar să se introducă și codul ePIN. Codul de plată este aplicabil doar dacă, din orice motiv, nu a fost posibilă autentificarea unei tranzacții de plată în Aplicația Mobilă și respectiva tranzacție este efectuată pe internet.

1.13.  (Modificat începând cu 10.01.2024) CVC este un cod de 3 cifre printat pe Card sau afișat în Aplicația Mobilă, folosit pentru identificarea Titularului de Card atunci când acesta efectuează tranzacții de plată sau alte tranzacții pe Internet cu Cardul și este un element de securitate personalizat al Cardului.

1.14.  3D Security (3D Secure) – o funcționalitate de securitate personalizată care se aplică fiecărei plăți de bunuri și servicii efectuate pe Internet prin terminale POS virtuale (plăți online) la un comerciant care aplică standardul de securitate 3D, care operează un terminal POS virtual și care respectă (îndeplinește) cerințele standardului de securitate 3D secure și redirecționează fiecare Titular de Card care efectuează o tranzacție printr-un terminal POS virtual către portalul 3D secure corespunzător al Emitentului Cardului.

1.15.  Cod de Securitate este un cod de patru cifre creat de Titularul de Card, care este utilizat pentru autentificarea în Aplicația Mobilă și pentru autentificarea tranzacțiilor de plată în Aplicația Mobilă.

1.16.  Date Biometrice sunt date cu caracter personal legate de caracteristicile fizice, fiziologice sau de comportament ale unei persoane fizice pe baza cărora respectiva persoană poate fi identificată sau identitatea sa poate fi confirmată.

1.17.  Carduri de Plată sunt cardurile de plată emise de Easy Payment Services LTD pe baza unui contract încheiat cu o organizație de card care sunt acceptate la ATM-urile din Republica Bulgaria și, după caz, în afara Republicii Bulgaria, având logo respectivei organizații de card.

1.18.  Tranzacție de Plată o operațiune inițiată de Titularul de Card, în nume propriu sau pe seama beneficiarului plății, de a plăti, transfera sau retrage fonduri folosind Cardul său.

1.19.  Numărul de Înregistrare al unei Tranzacții de Plată este numărul unic atribuit de Emitentul Cardului care permite identificarea unică a unei tranzacții de plată.

1.20.  Ordin de Plată este orice ordin efectuat de Titularul de Card sau de beneficiarul plății, folosind cardul de plată prin intermediul căruia se dispune efectuarea unei tranzacții de plată.

1.21.  Data Valutei este data la care Emitentul Cardului creditează sau debitează contul de card al Titularului de Card.

1.22.  Suport Durabil înseamnă orice instrument care permite Titularului de Card să stocheze informația care îi este adresată într-o modalitate accesibilă pentru referințe viitoare, pentru o perioadă de timp adecvată pentru scopurile informației și care permite reproducerea nemodificată a informației stocate. Suporturi Durabile sunt considerate documentele printate privind rapoarte ale imprimantelor, dischete, CD-ROM, DVD, hard-drivere ale computerelor, care pot stoca mesaje electronice, și website-uri care sunt accesibile pentru referințe viitoare, pentru o perioadă de timp adecvată pentru scopurile informației și care permit reproducerea nemodificată a informației stocate.

1.23.  Website-ul Emitentului Cardului este www.easyps.bg deținut de Easy Payment Services LTD a cărui adresă curentă este corespunzător comunicată Titularului de Card.

1.24.  Cont de Internet este secțiunea individuală a Titularului de Card în cadrul website-ului Împrumutătorului www.axi-card.ro, protejată cu un nume de acces și parolă individuale, folosită pentru a primi informații de la Emitentul Cardului, prin intermediul Agentului, cu privire la tranzacțiile de plată, extrase de cont lunare și alte informații pentru scopul oferirii sau solicitării unor servicii suplimentare și care poate fi utilizată și pentru alte scopuri auxiliare.

1.25.  Aplicația Mobilă este o aplicație software deținută de Axi Finance IFN S.A. care este dedicată instalării pe dispozitive mobile și care permite Titularului de Card să folosească toate funcționalitățile Aplicației Mobile (pentru o descriere completă a funcționalităților și a drepturilor și obligațiilor pentru utilizarea acestora, vă rugăm să accesați Termenii și Condițiile Generale de Utilizare a Aplicației Mobile la https://axi-card.ro/termeni-utilizare-aplicatie-mobila).

1.26.  Terminal ATM (Automated Teller Machine) este un dispozitiv pentru retragere şi/sau depunere numerar, servicii de plată, tranferuri bancare între conturi, sau orice alte tranzacții de plată sau de alt tip.

1.27.  Terminal POS (Point of Sale/ Point of Service) este un dispozitiv utilizat pentru plata de bunuri şi servicii sau pentru retragere de numerar utilizând un card de plată.

1.28.  Terminal POS Virtual este un terminal POS logic definit prin care sunt realizate transferuri către conturi de plată sau prin care se fac plăţi pentru bunuri şi servicii pe Internet, la terminale ATM sau telefoane digitale utilizând un card de plată on-line.

1.29.  Agent este persoana înregistrată în registrul ținut de Banca Națională a Bulgariei conform art. 319 din PSPSA, în calitate de Agent al Emitentului Cardului.

1.30.  PSPSA este Legea privind Serviciile de Plată și Sistemele de Plăți (promulgată sub nr. 20 la data de 6 martie 2018, astfel cum a fost modificată ulterior).

1.31.  Organizație de Card înseamnă MasterCard International (“MasterCard”) sau orice altă asociație sau organizație de card, inclusiv o societate mamă, subsidiară, afiliat sau succesor al acestora în care Emitentul Cardului care calitatea de membru și are autorizație să emită Carduri și să accepte plăți, inclusiv plăți efectuate pe Internet sau prin Carduri ale respectivei organizații de card.

1.32.  (Articol nou începând cu 10.01.2024) Document de Identitate este un document de identitate emis de o autoritate statală competentă, pe care este menționat un număr unic de identificare a documentului, data emiterii și valabilitatea, și care conține o fotografie, numele, data și locul nașterii titularului și cetățenia acestuia. Documentele de reședință și permisul de conducere străin nu reprezintă documente de identitate oficiale.

1.33.  (Articol nou începând cu 10.01.2024) Fonduri Suplimentare sunt fondurile care: i) în baza Contractului-Cadru, au fost transferate în contul de Card de către Împrumutător sau de către Emitent în conformitate cu regulile Organizației de Card, și ii) nu fac parte din Limita de Credit, și iii) pot fi utilizate pentru efectuarea de tranzacții de plată cu Cardul. Pentru Fondurile Suplimentare se aplică comisioane conform Listei de Comisioane.

 

2.      ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ȘI LIVRAREA CARDULUI

2.1.            (Modificat începând cu 10.01.2024) Cardul va fi livrat doar Titularului de Card. Înainte de sau la primirea Cardului fizic, Titularul de Card va prezenta documentul său de identitate valabil pentru a se identifica, iar o copie a acestuia va fi reținută de Emitentul Cardului. La primirea unui Card virtual, Titularul de Card este obligat să furnizeze informația solicitată în conformitate cu procedura menționată în condițiile de utilizare a Aplicației Mobile. În cazul în care Contractul-Cadru este semnat olograf, prin semnarea contractului Titularul de Card confirmă că a primit Cardul într-un plic separat sigilat. În cazul semnării Contractului-Cadru cu semnătură elecronică, Titularul de Card va primi Cardul într-un plic sigilat după data semnării. Codul PIN al Cardului este furnizat Titularului de Card în una dintre următoarele modalități – pe hârtie într-un plic sigilat o dată cu Cardul sau prin SMS trimis pe numărul de telefon al Titularului de Card înregistrat în sistemul Emitentului Cardului, număr de telefon pe care Titularul de Card îl va folosi ca și unealtă (mijloc) de plată după activarea Cardului. Codul PIN va fi de asemenea afișat în Aplicația Mobilă.

2.2.             O condiție preliminară pentru încheierea Contractului-Cadru, emiterea și livrarea Cardului este aprobarea Clientului de către Împrumutător și acordarea către acesta a unui credit care va fi utilizat prin intermediul Cardului.

2.3.            Cardul este proprietatea Emitentului Cardului, iar Titularul de Card este singura persoană care are un drept netransferabil de a-l folosi. Folosirea Cardului de către altă persoană este interzisă.

2.4.             Titularul de Card nu trebuie să folosească Cardul pentru scopuri contrare legii, inclusiv dar fără a se limita la, achiziția de bunuri și servicii interzise de legile din Republica Bulgaria sau din țara unde se efectuează respectiva tranzacție de plată.

2.5.             Fiecare Card este valabil până la finalul lunii indicată pe el. Este interzisă utilizarea Cardului după expirarea valabilității acestuia, după ce acesta a fost declarat invalid pentru orice motiv sau după încetarea, din orice motiv, a relației contractuale dintre Titularul de Card și Împrumutător sau dintre Emitentul Cardului și Împrumutător. Emitentul Cardului va bloca Cardul la apariția oricăreia dintre situațiile menționate anterior. La expirarea valabilității Cardului, Emitentul Cardului îl va înlocui cu unul nou.

2.6.            În cazul în care Cardul nu poate fi utilizat ca urmare a blocării sale în situațiile descrise în acești Termeni și Condiții Generale, precum și în caz de pierdere sau furt al Cardului, acesta poate fi reemis după formularea de către Titularul de Card a unei solicitări către Emitentul Cardului, solicitare care poate fi transmisă și prin intermediul Agentului. Dacă se descoperă un defect de fabricație al Cardului, acesta va fi reemis în mod gratuit.

2.7.            (Articol nou începând cu 10.01.2024) La primirea unui Card nou conform art. 2.5. și 2.6., Titularul de Card va furniza Emitentului Cardului o copie a Documentului său de Identitate aflat în perioada de valabilitate, în cazul în care cel furnizat anterior Emitentului Cardului nu mai este valabil, precum și orice altă informație/ document solicitat de Emitentul Cardului.

 

3.      SERVICII DE PLATĂ FURNIZATE. TRANZACȚII DE PLATĂ EFECTUATE PRIN INTERMEDIUL CARDULUI

3.1.             (Modificat începând cu 10.01.2024) Emitentul Cardului furnizează Clientului servicii de plată pentru ca acesta să efectueze tranzacții de plată cu Cardul de plată care i-a fost emis, utilizând fondurile din limita de credit care i-a fost acordată Clientului de către Împrumutător, precum și Fondurile Suplimentare disponibile. Tranzacțiile de plată se efectuează mai întâi cu Fondurile Suplimentare și doar după ce acestea sunt epuizate, cu fondurile din Limita de Credit. Efectuarea cu succes a unei plăți prin intermediul unui instrument de plată depinde de politica fiecărui comerciant de acceptare a intrumentului(elor) de plată cu care Titularul de Card dorește să plătească bunurile și serviciile. Clientul poate efectua următoarele tranzacții de plată:

3.1.1.     plăți pentru bunuri și servicii prin terminale POS;

3.1.2.     retrageri de numerar de la ATM;

3.1.3.     plăți pentru bunuri și servicii pe Internet prin terminale POS virtuale (plăți online), inclusiv plăți periodice (recurente) pentru bunuri/ servicii care necesită un acord inițial unic al Titularului de Card;

3.1.4.     alte tranzacții de referință și servicii furnizate de Emitentul Cardului sau în conformitate cu regulile Organizației de Card.

3.2.            (Modificat începând cu 10.01.2024) Fiecare Card poate fi utilizat pentru tranzacții de plată, pentru plăți sau retrageri de numerar prin intermediul terminalelor POS, ATM, alte platforme electronice online, prin utilizarea unor dispozitive mobile (tablete, ceasuri smart, telefoane mobile etc.) care au tehnologie de tip contactless pentru schimbul de date (Near Field Communication) pentru a face plăți contactless, precum și prin înmânarea personală a Cardului către un comerciant offline. Un Card virtual poate fi utilizat pentru operațiuni de plată la Terminale POS fizice doar după ce este digitizat. Digitizarea Cardului se face conform Termenilor și Condițiilor Generale pentru digitizarea și utilizarea cardurilor de plată emise de Easy Payment Services OOD, care sunt disponibile la www.easyps.bg/uploads/files/2021-05-18-tc-final-en-6489b2d26dcdc.pdf. Cu excepția transferurilor făcute de Împrumutător sau a celor efectuate conform regulilor Organizației de Card, nu se pot transfera alte sume de bani pe Card. Ordinul dat de Titularul de Card pentru efectuarea unei tranzacții de plată prin intermediul Cardului va fi primit de Emitentul Cardului în format electronic prin mijloace de telecomunicație. Acordul pentru efectuarea unei tranzacții de plată (sau pentru o serie de plăți recurente repetitive) va deveni irevocabil:

3.2.1.     la momentul furnizării Cardului de către Titularul de Card pentru executarea tranzacției de plată și citirii cipului sau a benzii magnetice a Cardului prin intermediul unui ATM sau POS și introducerii codului PIN valabil și/sau al semnării de către Titularul de Card a chitanței generate de respectivul terminal; sau

3.2.2.     la momentul înmânării Cardului în vederea introducerii acestuia în terminalul ATM/POS sau al introducerii acestuia în respectivul terminal de către Titularul de Card personal și citirii cipului Cardului, în cazul tranzacțiilor efectuate prin terminale ATM self-service; sau

3.2.3.     la momentul introducerii și/ sau înregistrării pe Internet, de către Titularul de Card, a datelor Cardului, și anume numărul Cardului de 16 cifre, data expirării, Codul CVC și aplicarea procedurilor pentru standardul de securitate 3D (3D secure), respectiv momentul:

3.2.3.1. introducerii unui Cod de Securitate în Aplicația Mobilă sau furnizării Datelor Biometrice, sau

3.2.3.2.  în cazul în care, din orice motiv, nu este posibilă autentificarea unei tranzacții de plată în Aplicația Mobilă și aceasta este efectuată pe internet, acordul va deveni irevocabil prin introducerea codului ePIN și a Codului de Plată Online corecte, sau

3.2.3.3.  realizării altei forme de verificare strictă a identității Titularului de Card solicitată de Emitentul Cardului. În cazul în care plata este recurentă și prin confirmarea acesteia Titularul de Card este de acord cu efectuarea de plăți subsecvente din inițiativa comerciantului, respectivele plăți subsecvente se vor efectua fără autorizare suplimentară din partea Titularului de Card, cu condiția ca identitatea acestuia să fi fost în mod corespunzător verificată la momentul tranzacției inițiale prin care acesta și-a exprimat acordul; sau

3.2.4.     la momentul furnizării datelor Cardului (numărul de 16 cifre, data expirării, Codul CVC) către furnizorul de bunuri și/ sau servicii și autorizării acestuia prin fax, telefon sau alte mijloace de comunicare la distanță, de a le folosi pentru plata respectivelor servicii.

3.2.5.     la momentul la care se efectuează plăți contactless prin utilizarea de dispozitive mobile (tablete, ceasuri smart, telefoane mobile etc.) care au tehnologie de tip contactless pentru schimbul de date (Near Field Communication);

3.3.             La momentul la care își exprimă acordul pentru efectuarea unei tranzacții de plată în oricare din modalitățile menționate la art. 3.2, Titularul de Card:

3.3.1.     va formula un ordin irevocabil către Emitentul Cardului și își va exprima acordul pentru efectuarea tranzacției de plată și pentru plata din limita de credit care i-a fost acordată de către Împrumutător, a valorii respectivei tranzacții de plată și a oricăror taxe aferente acesteia (dacă este cazul); și

3.3.2.     va fi de acord în mod necondiționat și va ordona Emitentului Cardului să debiteze Limita de Credit a Cardului acordată de Împrumutător cu valoarea tranzacției de plată împreună cu orice taxe datorate conform Listei de Comisioane, ceea ce va avea ca rezultat utilizarea Limitei de Credit și acumularea de obligații de plată față de Împrumutător. Emitentul Cardului va primi plata pentru valoarea tranzacției de plată și a taxelor aferente acesteia (dacă este cazul) direct de la Împrumutător, iar valoarea acesteia se va adăuga la principalul obligației de plată a Clientului față de Împrumutător, i se va aplica dobândă și va fi rambursată conform contractului de credit.

3.4.             Titularul de Card trebuie să se legitimeze în fața angajatului respectivului comerciant, pe baza unui document de identitate. Titularul de Card va avea dreptul de a primi de la respectivul angajat de la punctul de vânzare sau de la terminalul ATM la care efectuează tranzacția cu Cardul, o copie de pe chitanța emisă pentru tranzacția respectivă.

3.5.             Termenul menționat în art. 87 din PSPSA pentru executarea tranzacțiilor de plată cu Cardul menționate la punctul 3.1 de mai sus se va împlini imediat după primirea acordului menționat la punctul 3.2. de mai sus pentru executarea ordinului de plată, conform legislației aplicabile, a Contractului-Cadru, a Termenilor și Condițiilor Generale și a Listei de Comisioane. Emitentul Cardului va executa tranzacțiile de plată autorizate de Titularul de Card cu condiția ca valoarea fondurilor disponibile pe Card să fie cel puțin egală cu valoarea tranzacției de plată și a taxelor aferente. Emitentul Cardului poate refuza executarea unei anumite tranzacții de plată dacă există suspiciunea rezonabilă că aceasta este frauduloasă, ilegală sau este desfășurată cu încălcarea acestor Termeni și Condiții Generale sau a reglementărilor existente privind executarea tranzacțiilor de plată. Emitentul Cardului poate, la alegerea sa discreționară, să limiteze posibilitatea efectuării anumitor tranzacții de plată, cu titlu general sau în anumite state sau pentru a respecta legislația locală, ca de exemplu o interdicție cu privire la jocurile de noroc.

3.6.             Se pot realiza plăți cu Cardul pentru achiziția de bunuri și/ sau servicii la terminalele POS care poartă logo-ul organizației de card sub a cărei marcă este emis Cardul. Comerciantul sau altă persoană poate solicita informații suplimentare de la Titularul de Card pentru verificarea identității acestuia în vederea autorizării tranzacției de plată de către Emitentul Cardului. Dacă nu se obține autorizarea pentru efectuarea tranzacției de plată, nu se vor produce efectele juridice menționate la pct. 3.3.

3.7.            Prin utilizarea Cardului și introducerea PIN-ului care înlocuiește semnătura Titularului de Card, Titularul de Card are dreptul să utilizeze sumele acordate cu titlu de împrumut de către Împrumutător, prin retrageri de numerar, plăți cu contact sau alte tranzacții la terminalele ATM care poartă logo-ul organizațtiei de card sub a cărei marcă este emis Cardul. Pentru fiecare operațiune efectuată la un terminal ATM va fi emisă imediat, la cerere, prin introducerea textului corespunzător intrucțiunilor de pe ecranul ATM-ului, o chitanță care certifică operațiunile efectuate de Titularul de Card la respectivul ATM. În cazul în care nu este emisă o chitanță, se va considera că operațiunea a fost efectuată corespunzător și Titularul de Card va notifica imediat operatorul ATM-ului și Emitentul Cardului. În aceste situații, Emitentul Cardului va acorda asistență Titularului de Card. În cazul în care Cardul este reținut de un terminal ATM, Titularul de Card va notifica imediat Emitentul Cardului care va lua măsuri pentru a asigura returnarea respectivului Card și emiterea unui nou Card. Dacă Cardul este reținut din culpa Titularului de Card, contul de card va fi debitat cu taxa menționată în Lista de Comisioane pentru recuperarea acestuia sau pentru emiterea unui Card nou, retragerea taxei respective făcându-se din împrumutul acordat Titularului de Card de către Împrumutător.

3.8.             Atunci când efectuează tranzacții de plată, Titularul de Card este obligat să respecte valoarea Limitei de  Credit care i-a fost acordată prin intermediul Cardului și valoarea fondurilor disponibile pe Card la momentul efectuării tranzacției de plată. Titularul de Card va fi obligat să se asigure că suma tututor obligațiilor de plată rezultând din deținerea și utilizarea Cardului, inclusiv obligațiile care rezultă din retrageri de numerar și taxele percepute conform Listei de Comisioane, nu va depăși valoarea Limitei de Credit care i-a fost acordată de Împrumutător. Tranzacțiile de plată efectuate în limitele zilnice sau săptămânale menționate în Lista de Comisioane în funcție de tipul și locul tranzacției pot fi efectuate folosind Limita de Credit disponibilă pe Card.

3.9.            Dacă efectuarea unei tranzacții de plată ar conduce la depășirea Limitei de Credit acordată de Împrumutător Titularului de Card, respectiva tranzacție va fi refuzată de Emitentul Cardului. În plus, pentru evitarea oricăror riscuri, Emitentul Cardului poate bloca Cardul până la stabilirea contactului direct între Împrumutător și Titularul de Card. În cazul în care, din motive tehnice, se permite executarea unei tranzacții care are ca efect depășirea Limitei de Credit acordată Titularului de Card de către Împrumutător, valoarea tranzacției de plată cu care se depășește valoarea Limitei de Credit va fi considerată un împrumut (credit) suplimentar acordat de Împrumutător Titularului de Card în aceleași condiții ca cele din contractul de credit existent în cele două părți. Aceste tranzacții sunt comune (obișnuite) în cazul anumitor comercianți din cauza activității particulare a acestora (închiriere de mașini, hoteluri, avioane, transport public, taxe rutiere etc.). Acești comercianți au posibilitatea de a debita o sumă de pe cardurile titularilor de card fără autorizarea prealabilă a respectivei sume.

3.10.        (Articol nou începând cu 10.01.2024) Titularul de Card este de acord că atunci când transferă fonduri care depășesc valoarea obligațiilor sale de plată din Contractul de Credit, acestea îi vor fi puse la dispoziție de către Împrumutător prin intermediul Cardului, în plus și separat față de Limita de Credit. Pentru scopul Contractului-Cadru, fondurile menționate în paragraful anterior reprezintă Fonduri Suplimentare. Titularul de Card declară că are cunoștință despre faptul că un comision poate fi perceput pentru Fondurile Suplimentare conform Listei de Comisioane.

3.11.        (Articol nou începând cu 10.01.2024) Titularul de Card are dreptul să transmită Împrumutătorului o cerere de restituire a sumelor suplimentare pentru Fondurile Suplimentare menționate la paragraful 3.10, conform Contractului de Credit. Într-o asemenea situație Titularul de Card este de acord că valoarea Fondurilor Disponibile va fi redusă cu suma menționată în cererea de restituire, iar respectiva sumă va fi returnată Împrumutătorului în vederea transferului pe care Împrumutătorul trebuie să îl facă Titularului de Card atunci când primește o cerere de restituire.

3.12.        (Articol nou începând cu 10.01.2024) În cazul în care la momentul încetării Contractului-Cadru: i) Titularul de Card și-a achitat toate obligațiile din Contractul de Credit, și ii) la data încetării Titularul de Card a transmis, conform Contractului de Credit, o cerere de restituire a sumelor suplimentare pentru a reglementa relația la închiderea Cardului, Titularul de Card este de acord că valoarea Fondurilor Disponibile va fi redusă cu suma menționată în cererea de restituire, iar Împrumutătorul îi va transfera, în numele Emitentului Cardului, în contul menționat în cerere, întreaga valoare a Fondurilor Suplimentare.

3.13.        (Articol nou începând cu 10.01.2024) În sensul paragrafelor 3.10, 3.11 și 3.12 de mai sus, Titularul de Card declară că înțelege și este de acord cu faptul că Împrumutătorul îi poate furniza Emitentului Cardului informații în timp real, care vor conduce la o majorare sau reducere a Fondurilor Disponibile de pe Card cu data valutei fiind data transferului fondurilor conform para. 3.10 sau data trimiterii cererii de restituire a sumelor suplimentare.

 

4.      MONEDA, TAXE, RATE DE SCHIMB ȘI RAMBURSAREA OBLIGAȚIILOR

4.1.             Moneda în care este emis Cardul și în care este acordat creditul (împrumutul) Clientului este leul românesc (RON). Limita de Credit disponibilă, precum și toate sumele datorate pentru tranzacțiile de plată efectuate, taxele, dobânda și celelalte obligații vor fi comunicate de Emitentul Cardului în RON.

4.2.             (Modificat începând cu 10.01.2024) În cazul tranzacțiilor de plată efectuate în altă monedă decât moneda Cardului, obligațiile de plată vor fi convertite în moneda Cardului folosind cursul de schimb al Emitentului Cardului aplicabil  de la data procesării tranzacției de plată, iar Fondurile Disponibile vor fi debitate cu valoarea rezultată în urma conversiei. Cursul de schimb al Emitentului este stabilit pe baza ratelor de schimb de referință ale euro publicate zilnic de Banca Centrală Europeană și a adaosului procentual al Emitentului aferent respectivelor rate de schimb. Modificările ratelor de schimb de referință se aplică imediat, iar informații despre valoarea acestora, precum și despre adaosul procentual și cursul de schimb al Emitentului, pot fi găsite pe pagina de internet https://easyps.bg/exchange. Dacă în urma conversiei ca urmare a utilizării cursului de schimb aplicabil pentru ziua respectivă se obține un număr (o cifră) având mai mult de două zecimale, acesta va fi rotunjit după cum urmează: cifrele mai mici decât cinci vor fi rotunjite în minus (prin scădere), iar cifrele egale sau mai mari cu cinci vor fi rotunjite în plus (prin adăugare).

4.3.             Toate taxele datorate de Titularul de Card în legătură cu deținerea Cardului și efectuarea tranzacțiilor de plată cu Cardul sunt menționate exhaustiv în Lista de Comisioane care formează parte integrantă din Contractul-Cadru.

4.4.            (Modificat începând cu 10.01.2024) Clientul este de acord că fondurile recepționate în contul de Card conform regulilor Organizației de Card, vor fi utilizate de Emitentul Cardului pentru rambursarea Limitei de Credit și plata comisioanelor menționate în Lista de Comisioane, în cazul în care acestea se percep. Rambursarea și plata efectuate conform paragrafului anterior se realizează cu întreaga valoare a sumelor recepționate, până la concurența Limitei de Credit și a comisioanelor datorate. În cazul în care pentru a rambursa Limita de Credit și a plăti comisioanele datorate, este suficientă doar o parte din fondurile recepționate, partea rămasă va reprezenta Fonduri Suplimentare. Clientul declară că înțelege și este de acord cu faptul că în cazul rambursărilor și plăților efectuate conform prezentului paragraf 4.4, Împrumutătorul și Emitentul Cardului schimbă informații în timp real, iar acest lucru afectează imediat valoarea Fondurilor Disponibile de pe Card. Emitentul Cardului nu are nicio responsabilitate față de Titularul de Card în ceea ce privește relația acestuia din urmă cu Împrumutătorul în baza Contractului de Credit.

4.5.             Titularul de Card declară că înțelege și este de acord cu faptul că Emitentul Cardului nu va fi răspunzător față de Titularul de Card în ceea ce privește relațiile dintre Titularul de Card și Împrumutător rezultând din contractul de credit.

 

5.      PROCEDURA DE COMUNICARE ÎNTRE PĂRȚI

5.1.             Titularul de Card declară că înțelege și este de acord cu faptul că toate comunicările cu privire la Card vor fi realizate între sine și Axi Finance IFN S.A. Titularul de Card va primi informații actualizate privind tranzacțiile de plată efectuate prin intermediul Cardului, în limba română, pe un suport durabil, în format electronic în contul său de Internet care va putea fi accesat la adresa www.axi-card.ro acolo unde Titularul de Card ar trebui să își înregistreze Cardul. Alte informații și mesage adresate Titularului de Card, inclusiv notificări privind modificarea Termenilor și Condițiilor Generale sau a Listei de Comisioane sunt de asemenea publicate în contul de Internet al Titularului de Card. Este obligatoriu ca, periodic, Titularul de Card să acceseze contul său de Internet pentru a se familiariza cu informația publicată în cont. Pentru confortul Titularului de Card, informația poate fi furnizată într-o limbă străină, dar în eventualitatea oricăror discrepanțe dintre versiunile în limbi diferite, va prevala versiunea în limba română a informațiilor/ documentelor respective.

5.2.             (Modificat începând cu 10.01.2024) La începutul fiecărei luni, Titularului de Card i se va furniza, gratuit, un extras de cont care va conține informații privind toate tranzacțiile de plată efectuate cu Cardul în luna precedentă, precum și orice alte notificări adresate Titularului de Card. Extrasele de cont lunare vor fi furnizate de Emitentul Cardului și de Împrumutător, acționând împreună, și vor conține, de asemenea, informații despre sumele utilizate din credit (împrumut), suma totală de plată datorată de Titularul de Card Împrumutătorului pentru perioada de raportare respectivă și suma de rambursat scadentă. Informația din extrasul de cont lunar va fi disponibilă pe un suport durabil și va putea fi printată din contul Titularului de Card accesibil pe website-ul www.axi-card.ro.

5.3.            Pentru tranzacțiile efectuate cu Cardul, Agentul notifică Titularul de Card printr-unul dintre următoarele canale: i) prin mesaje text (SMS) și/ sau mesaje transmise prin platforme de comunicare (Viber, Whatsapp, Telegram etc.) pe numărul de telefon mobil al Titularului de Card menționat în Contractul-Cardru și/ sau ii) prin corespondență electronică trimisă pe adresa de email declarată de Titularul de Card în Contractul Cadru, și/ sau iii) prin notificare în contul personal al Titularului de Card pe de pagina de internet www.axi-card.ro, pe care Titularul de Card are obligația să îl acceseze, și/ sau iv) prin trimiterea de mesaje și notificări de tip “push” în Aplicația Mobilă. Din acel moment, se va considera că Titularul de Card a fost notificat cu privire la tranzacțiile de plată efectuate și va începe să curgă termenul pentru contestarea respectivelor tranzacții. Se va considera că Titularul de Card a fost notificat în mod corespunzător cu privire la tranzacțiile de plată efectuate și în cazul în care acesta nu își respectă obligațiile de notificare menționate la pct. 5.4 a treia propoziție. În cazul în care Emitentul Cardului va refuza să execute o tranzacție de plată inițiată cu Cardul, Titularul de Card va primi de la Emitentul Cardului, prin intermediul Agentului, printr-unul dintre canalele de comunicare menționate în acest paragraf,  o notificare cu informații despre tentativa de efectuare a tranzacției și motivele pentru care executarea acesteia a fost refuzată.

5.4.             Titularul de Card poate primi informații despre tranzacțiile de plată și prin apelarea numărului de telefon aparținând Emitentului Cardului sau la sediul acestuia. Titularul de Card va păstra activ numărul de telefon mobil menționat în Contractul-Cadru semnat cu Emitentul Cardului și se va asigura că este singura persoană care utilizează respectivul număr. În cazul schimbării, suspendării sau renunțării la acel număr de telefon, Titularul de Card va notifica imediat în scris Emitentul Cardului. În caz contrar, comportamentul Titularului de Card va fi considerat culpă (neglijență) gravă în sensul articolului 80 alin. 3 din PSPSA, iar Emitentul Cardului nu va fi răspunzător pentru prejudiciile suferite de Titularul de Card ca urmare a unor tranzacții de plată neautorizate sau a imposibilității de a i se trimite notificări, indiferent de valoarea acestora.

5.5.             Titularul de Card va fi informat în orice moment cu privire la versiunea actualizată a Termenilor și Condițiilor Generale și a Listei de Comisioane prin intermediul website-ului Emitentului Cardului www.easyps.bg, în conformitate cu cerințele articolului 61 din PSPSA, iar la solicitarea Titularului de Card acesta poate primi, în orice moment, documentele respective pe un suport durabil prin email.

5.6. Orice notificări cu privire la utilizarea Cardului pot fi făcute de către Titularul de Card prin telefon la numărul 0319033 (tarif normal), în scris la sediul Agentului – Axi Finance IFN S.A. sau prin email la adresa help@axi-card.ro

 

6.      MĂSURI DE SECURITATE

6.1.             (Modificat începând cu 10.01.2024) La primirea Cardului, Emitentul Cardului va furniza Titularului de Card și un plic separat sigilat conținând PIN-ul acestuia sau îi va trimite codul SMS-PIN. Codul CVC este marcat pe verso-ul fiecărui Card și/ sau în Aplicația Mobilă.

6.2.             Titularul de Card declară că este familiarizat cu natura Cardului de instrument pentru efectuarea de tranzacții de plată și cu faptul că PIN-ul, ePIN-ul, Codul de Plată Online și datele Cardului (numărul de 16 cifre și Codul CVC) sunt elemente de securitate personalizate ale instrumentului de plată. Titularul de Card are obligația de a proteja elementele de securitate personalizate ale instrumentului de plată, Codul de Securitate și datele de acces la contul său împotriva pierderii, dezvăluirii către terți, furtului, falsului, copierii, folosirii neautorizate, depunând toate eforturile pe care le depune în mod obișuit pentru protejarea proprietății și a banilor săi. Titularul de Card va memora elementele de securitate personalizate și va distruge documentul/ mesajul text care conține aceste elemente și nu va păstra aceste elemente în formă scrisă în același loc în care păstrează Cardul. Titularul de Card va avea obligația de a păstra Cardul într-un loc innaccesibil terților, de a-l proteja împotriva efectelor unor suporturi magnetice de memorare sau a altor suporturi de memorare dăunătoare, de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja Cardul împotriva riscurilor anterior menționate și de a nu întreprinde nicio măsură care ar putea conduce la apariția riscurilor anterior menționate.  Titularul de Card va avea obligația de a asigura protecția și securitatea dispozitivului său mobil și nu va permite accesul neautorizat la acesta.

6.3.             În cazurile în care un terț a aflat (sau există riscul ca un terț să afle) codul ePIN sau codul PIN, trimise Titularului de Card, acesta din urmă are obligația de a notifica imediat Emitentul Cardului. În plus, în cazul pierderii, furtului, falsului, copierii, folosirii de către un terț, efectuării unei tranzacții cu Cardul care nu a fost aprobată de Titularul de Card, a folosirii Cardului într-o modalitate nepermisă sau în cazul apariției oricăror altor riscuri (utilizare neautorizată), Titularul de Card va notifica imediat Emitentul Cardului prin oricare dintre modalitățile menționate la articolul 5.6. Emitentul Cardului va bloca Cardul imediat după primirea notificării.

6.4.             În cazul încălcării de către Titularul de Card a oricăror prevederi a acestor Termeni și Condiții Generale, al pierderii sau furtului Cardului, a distrugerii acestuia, a uitării PIN-ului, ePIN-ului precum și în cazul nerespectării de către Titularul de Card a obligațiilor care îi revin în temeiul contractului de credit încheiat cu Împrumutătorul la solicitarea acestuia din urmă, Emitentul Cardului va bloca utilizarea Cardului până la eliminarea motivului pentru care Cardul a fost blocat. În aceste cazuri, blocarea Cardului se va face pe cheltuiala Titularului de Card și toate taxele asociate cu blocarea, deblocarea și reemiterea Cardului sau a PIN-ului/ ePIN-ului vor fi retrase din Limita de Credit acordată Titularului de Card de către Împrumutător.

6.5.            (Modificat începând cu 10.01.2024) Emitentul Cardului va bloca Cardul în următoarele situații: (1) nerespectarea de către Titularul de Card a acestor Termeni și Condiții Generale; (2) suspiciunii de utilizare neautorizată sau de fraudă în utilizarea Cardului comisă de către terți, suspiciune apărută ca urmare a informațiilor obținute de la alți terți cu privire la utilizarea neautorizată a Cardului; (3) neîndeplinirea de către Titularul de Card a obligațiilor care îi revin conform Contractului de Credit; (4) trei încercări consecutive eșuate de a introduce un PIN, în acest caz blocarea referindu-se la retrageri de numerar de la ATM, plăți contactless pentru sume mai mari de 200 (două sute) RON; (5) cinci încercări consecutive eșuate de introducere a unui ePIN sau a unui Cod de Plată Online valabile, în acest caz blocarea referindu-se la plățile online care necesită implementarea unei identificări stricte.

6.6.             Titularul de Card declară faptul că a fost notificat cu privire la obligațiile Emitentului Cardului conform legislației contra spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv obligația acestuia de a colecta documentele de identificare ale clienților săi.

Titularul de Card va furniza toate documentele solicitate de Emitentul Cardului necesare pentru inițierea unei relații de afaceri sau pentru executarea unei anumite tranzacții de plată în conformitate cu legislația privind măsurile contra spălării banilor, inclusiv declarații privind originea fondurilor bănești. Emitentul Cardului va avea dreptul de a refuza executarea unei tranzacții de plată cu privire la care nu sunt prezentate documentele necesare, precum și de a bloca Cardul prin intermediul căruia a fost executată o tranzacție care încalcă aceste cerințe.

6.7.             (Modificat începând cu 10.01.2024) La cererea Emitentului Cardului, Titularul de Card se obligă să furnizeze informații și documente exacte, corecte și actualizate, inclusiv declarație privind originea fondurilor bănești, declarație privind proprietățile deținute, alte declarații conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, chestionar de cunoaștere a clientelei și orice alte documente solicitate conform Regulilor Interne ale Emitentului Cardului pentru Prevenirea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului. Indiferent dacă Emitentul Cardului solicită sau nu acest lucru, Titularul de Card are obligația ca, în cazul reemiterii Documentului său de Identitate, să furnizeze imediat o copie a acestuia Agentului, în calitatea sa de reprezentant al Emitentului Cardului.

6.8.             Cardul va fi deblocat la cererea Titularului de Card, dacă Emitentul Cardului consideră adecvat acest lucru dat fiind motivul blocării Cardului. Emitentul Cardului poate, de asemenea, să deblocheze Cardul în lipsa solicitării Titularului de Card, dar la cererea Împrumutătorului dacă Cardul a fost blocat la solicitarea acestuia din urmă. Dacă Cardul a fost blocat ca urmare a culpei Titularului de Card acesta va plăti o taxă conform Listei de Comisioane.

6.9.             Titularul de Card va suporta pierderile asociate oricăror tranzacții de plată neautorizate rezultând din utilizarea instrumentului de plată care a fost pierdut, furat sau însușit pe nedrept din cauza faptului că Titularul de Card nu a protejat elementele de securitate personalizate ale acestuia, până la valoarea maximă de 100 de leva bulgărești (BGN) sau echivalentul în RON.

6.10.         Titularul de Card va suporta toate pierderile asociate unor tranzacții de plată neautorizate dacă respectivele tranzacții au fost pricinuite de Titularul de Card în mod fraudulos, din culpă (neglijență) gravă sau în urma nerespectării oricăror obligații care îi revin în baza pct. 5.4 sau 6.2. În aceste cazuri, Titularul de Card va suporta pagubele aferente indiferent de valoarea acestora. Nerespectarea de către Titularul de Card a obligației de notificare a Emitentului Cardului conform articolului 6.3 va reprezenta culpă (neglijență) gravă.

6.11.        După notificarea efectuată conform art. 5.6. Titularul de Card nu va suporta nicio pierdere materială rezultând din utilizarea unui instrument de plată pierdut, furat sau însușit pe nedrept, cu excepția cazului în care Titularul de Card a acționat fraudulos.

6.12.     Pentru soluționarea unei dispute privind condițiile specifice de achiziție a unor bunuri și/ sau servicii, date de livrare, prețuri, condiții de garanție, asigurare, plăți periodice și abonamente etc., Titularul de Card va avea obligația de a contacta mai întâi comerciantul.

6.13.     Titularul de Card poate contesta și poate solicita Emitentului Cardului corectarea unei tranzacții de plată, caz în care trebuie să îl informeze pe acesta, fără întârziere, de îndată ce află de existența respectivei tranzacții de plată, dar nu mai târziu de 13 luni de la data debitării Limitei de Credit care i-a fost acordată, dacă consideră că respectiva tranzacție nu a fost corect reflectată în sistemul Emitentului Cardului sau în cazul în care Titularul de Card reclamă faptul că nu a efectuat niciodată respectiva tranzacție. Contestația va fi formulată în formă scrisă pe baza formularului standard al Emitentului Cardului și va conține o descriere detaliată a circumstanțelor tranzacției de plată contestate. În aceste cazuri, Emitentul Cardului va fi răspunzător în baza articolelor 91, 92 și 93 (1) din PSPSA. Titularul de Card își va pierde drepturile din prezenta secțiune dacă nu îl notifică pe Emitentul Cardului cu privire la tranzacția de plată neautorizată sau necorespunzător executată conform prevederilor prezentului paragraf. Titularul de Card va fi considerat că a luat la cunoștință de tranzacția de plată neautorizată sau necorespunzător executată conform pct. 5.2 din acești Termeni și Condiții Generale.

6.14.     Contestațiile se pot face: ca urmare a unei erori sau nereguli în informațiie menționate în contul de Internet al Titularului de Card care rezultă din reflectarea inexactă a informațiilor relevante în sistemul Emitentul Cardului, în cazurile în care Titularul de Card susține că nu a autorizat executarea tranzacției de plată sau în cazul existenței unei tranzacții de plată incorect executate. În aceste cazuri se va aplica articolul 78 din PSPSA.

6.15.     După finalizarea procedurilor de către organizația de card sub marca căreia Cardul este emis și luarea unei decizii finale cu privire la contestație, Emitentul Cardului, prin intermediul Agentului, va trimite o notificare scrisă Titularului de Card. Emitentul Cardului poate informa Titularul de Card cu privire la fiecare etapă a verificării tranzacției contestate. Dacă se dovedește faptul că contestația este neîntemeiată, contul de card va fi taxat cu comisionul pentru contestare tranzacție neautorizată menționat în Lista de Comisioane care face parte integrantă din acești Termeni și Condiții Generale, și va fi retras din creditul (împrumutul) acordat Titularului de Card de către Împrumutător.

6.16.     În cazul în care tranzacția de plată este legată de o plată periodică (recurentă) inițiată de comerciant, Titularul de Card poate solicita restituirea valorii unei tranzacții efectuate conform dispozițiilor art. 82 din PSPSA, dacă tranzacția este efectuată după ce Titularul de Card și-a retras acordul dat față de comerciant pentru efectuarea acesteia sau dacă valoarea tranzacției este diferită de valoarea pentru care Titularul de Card și-a dat acordul.

6.17.     Dacă Emitentul Cardului nu confirmă, fără dubiu, autenticitatea tranzacției de plată, înregistrarea corectă a acesteia, justificarea acesteia, și faptul că tranzacția nu a fost afectată de nicio defecțiune tehnică sau altă eroare, valoarea tranzacției contestate (neautorizate) va fi restituită imediat, cel mai târziu până la finalul următoarei zile lucrătoare după ce Emitentul Cardului a luat la cunoștință sau a fost notificat cu privire la tranzacția contestată (neautorizată), cu excepția cazului în care Emitentul Cardului are suspiciuni rezonabile de fraudă și notifică autoritățile competente în mod corespunzător.

Dacă va fi necesar, prestatorul de servicii de plată al plătitorului va restabili contul de plată al plătitorului la starea în care acesta s-ar fi aflat dacă tranzacția de plată neautorizată nu ar fi fost efectuată, majorându-se astfel valoarea fondurilor disponibile pe Card. Data Valutei pentru creditarea contului de plată al plătitorului va fi stabilită nu mai târziu de data la care contul a fost debitat cu valoarea tranzacției de plată neautorizate.

6.18.     Emitentului Cardului nu va fi ținut răspunzător în cazul refuzului unor terți de a accepta plata cu Cardul sau în cazul în care o plată inițiată de Titularul de Card nu poate fi efectuată cu Cardul din motive tehnice, de comunicație sau alte motive care nu se află sub controlul Emitentului Cardului. În cazul în care refuzul unui terț de a accepta plata cu Cardul încalcă drepturile Clientului în baza Regulamentului (EU) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul (publicat în OJ, L 123/1 din data de 19 mai 2015), denumit în continuare “Regulamentul (EU) 2015/751”, Emitentul Cardului va acorda asistență Titularul de Card pentru impunerea de penalități celor care încalcă drepturile acestuia din urmă, după primirea de informații de la Titularul de Card cu privire la situația respectivă. În conformitate cu Regulamentul (EU) 2015/751, impunerea de taxe discriminatorii sau refuzul acceptării unei plăți cu cardul este interzisă, dacă respectivul comerciant a indicat prin afișe faptul că acceptă plăți cu carduri emise sub marca respectivei organizații de card.

6.19.     Emitentul Cardului va fi răspunzător față de Titularul de Card pentru executarea corespunzătoare a tranzacțiilor de plată, potrivit acestor Termeni și Condiții Generale și prevederilor PSPSA.

6.20.     Emitentul Cardului va prelucra date cu caracter personal conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor. Informații detaliate despre scopurile și temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada de timp pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate, drepturile persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora de către Emitentul Cardului, precum și informații cu privire la modul în care aceste drepturi pot fi exercitate, datele de contact ale ofițerului responsabil cu protecția datelor și orice altă informație pe care Regulamentul General privind Protecţia Datelor impune să fie furnizată persoanelor vizate, sunt menționate în Politica privind Protecția Datelor cu Caracter Personal care este disponibilă la www.easyps.bg/gdpr.

6.21.     Conform Regulamentului Delegat (EU) 2018/389 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare (Regulamentul Delegat) o cerință pentru efectuarea tranzacțiilor electronice de plată, cum ar fi plățile online cu cardul, este confirmarea cu succes a tranzacției printr-una dintre metodele descrise la secțiunile 6.21.1 sau 6.21.2, în cazul tuturor tranzacțiilor care necesită autentificarea strictă a clientului conform Regulamentului Delegat și excepțiilor prevăzute în acesta, aplicate de Emitentul Cardului astfel:

6.21.1. atunci când Titularul de Card inițiază o tranzacție de plată online prin introducerea și confirmarea datelor Cardului său, dacă Titularul de Card nu are Aplicația Mobilă instalată, browser-ul încarcă o pagină unde Titularul de Card va introduce Codul ePIN și Codul de Plată Online, pentru verificarea identității sale. Emitentul Cardului generează Codul de Plată Online și îl trimite către numărul de telefon al Titularului de Card validat și înregistrat în sistem, împreună cu informații despre valoarea tranzacției în moneda în care se efectuează aceasta și despre beneficiarul plății. Codul de Plată Online este valabil doar pentru tranzacția respectivă și doar pentru 5 minute de la inițierea procesului de identificare, timp în care Titularul de Card trebuie să finalizeze plata prin introducerea atât a Codului de Plată Online cât și a Codului ePIN; și  

6.21.2. în cazul în care Titularul de Card are Aplicația Mobilă instalată, atunci când acesta inițiază o tranzacție de plată online prin introducerea și confirmarea datelor Cardului său, Titularul de Card va primi o notificare de la Aplicația Mobilă pe dispozitivul mobil pe care aceasta este instalată și unde a fost înregistrat Cardul său. Notificarea va conține informații despre valoarea tranzacției în moneda în care se efectuează aceasta și despre beneficiarul plății. Titularul de Card va confirma plata într-un interval de timp de 5 minute de la inițierea procesului de identificare fie prin utilizarea Datelor Biometrice, fie prin introducerea Codului de Securitate. În cazul în care, din orice motiv, o tranzacție de plată inițiată nu poate fi autentificată (confirmată) în Aplicația Mobilă, cu titlu de excepție, respectiva tranzacție poate fi efectuată conform secțiunii 6.21.1.

 

Emitentul Cardului nu va fi răspunzător pentru nicio plată online efectuată în urma parcurgerii cu succes a procesului de autentificare strictă a Titularului de Card în oricare dintre următoarele cazuri: Titularul de Card și-a schimbat numărul de telefon și nu a notificat acest lucru Emitentului Cardului; Titularul de Card a înmânat telefonul său unei terțe persoane și aceasta îl folosește; Titularul de Card a comunicat Codul ePIN unui terț sau a compromis/ nu a asigurat securitatea (protecția) Codului ePIN și nu a notificat acest lucru Emitentului Cardului; Titularul de Card a comunicat Codul de Securitate pentru Aplicația Mobilă unui terț. Autentificarea strictă a Titularului de Card este, de asemenea, realizată atunci când valoarea tranzacției este mai mică de 59 BGN sau echivalentul în RON, dar valoarea cumulată a tranzacțiilor electronice de plată realizate la distanță anterior fără folosirea unui cod de plată online, depășește 190 BGN sau echivalentul în RON sau echivalentul în orice altă monedă sau în cazul în care au fost efectuate 5 tranzacții electronice de plată la distanță fără a se utiliza un cod de plată online.

 

7.      DURATĂ, MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI-CADRU ȘI A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE

7.1.          Emitentul Cardului poate modifica unilateral Contractul-Cadru, Termenii și Condițiile Generale și Lista de Comisioane și va furniza Titularului de Card respectivele modificări, cu cel puțin 2 luni anterior datei intrării în vigoare a acestora, pe un suport durabil, prin intermediul Agentului, prin unul dintre următoarele canale de comunicare: i) prin publicarea lor pe website-ul www.axi-card.ro și/ sau ii) prin mesaje text (SMS) și/ sau mesaje transmise prin platforme de comunicare (Viber, Whatsapp, Telegram etc.) pe numărul de telefon mobil al Titularului de Card menționat în Contractul-Cardru și/ sau iii) prin corespondență electronică trimisă pe adresa de email declarată de Titularul de Card în Contractul Cadru, și/ sau iv) prin notificare în contul personal al Titularului de Card pe de pagina de internet https://axi-card.ro/  și/ sau v) prin trimiterea de mesaje și notificări de tip “push” în Aplicația Mobilă AXI Card. Titularul de Card va fi considerat notificat cu privire la modificările respective indiferent de canalul de comunicare ales de Emitentul Cardului, prin intermediul Agentului, pentru transmiterea notificărilor conform celor menționate în paragraful anterior.

7.2.         Atunci când modificările vizează ratele de dobândă, ratele de schimb sau taxele și comisioanele și sunt favorabile Titularului de Card, Emitentul Cardului nu are nicio obligație de a notifica sau comunica, în orice alt mod, Titularului de Card respectivele modificări, anterior intrării lor în vigoare. În cazul unei modificări a dispozițiilor legale care guvernează relațiile contractuale rezultând din acești Termeni și Condiții Generale, prevederile din acești Termeni și Condiții Generale afectate de respectivele modificări se vor modifica în mod corespunzător de la momentul intrării în vigoare a modificărilor la dispozițiile legale, cu excepția cazului în care acestea din urmă vizează norme legale dispozitive.

7.3.         Dacă Titularul de Card nu notifică Emitentului Cardului faptul că nu acceptă modificările menționate la articolul 7.1 anterior intrării în vigoare a acestora, se va considera că Titularul de Card acceptă respectivele modificări. Dacă Titularul de Card nu acceptă modificările, poate înceta Contractul-Cadru în orice moment anterior datei la care modificările vor intra în vigoare, prin transmiterea unei notificări scrise adresate Emitentului Cardului sau Agentului, fără a i se imputa plata de costuri și daune și fără a respecta perioada de notificare menționată la paragraful 7.5.1. de mai jos.

7.4.         Titularul de Card poate obține oricând versiunea actualizată a Termenilor și Condițiilor Generale și a Listei de Comisioane printându-le de pe website-ul Agentului (https://axi-card.ro/) sau solicitându-le Agentului în format material (pe hârtie).

7.5.         Contractul-Cadru se încheie pentru o durată nedeterminată și va produce efecte până la încetarea sa de către oricare dintre părți conform acestor Termeni și Condiții Generale. Contractul-Cadru poate fi încetat oricând după urmează:

7.5.1.     Cu o notificare transmisă Emitentului Cardului de către Titularul de Card cu o lună anterior momentului încetării, cu condiția ca Titularul de Card să își ramburseze integral obligațiile datorate Împrumutătorului în baza contractului de credit. În momentul transmiterii notificării scrise cu privire la încetarea Contractului-Cadru, Titularul de Card va returna de îndată Cardul Emitentului Cardului;

7.5.2.     Cu o notificare transmisă Titularului de Card de către Emitentul Cardului cu două luni anterior momentului încetării, notificarea fiind furnizată Titularului de Card pe hârtie sau alt suport dutabil; sau

7.5.3.     Cu o notificare transmisă Titularului de Card de către Emitentul Cardului cu efect imediat, în cazul în care Clientul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul Contractului-Cadru sau a acestor Termeni și Condiții Generale, sau în cazul în care Titularul de Card nu își îndeplinește obligațiile din contractul încheiat cu Împrumutătorul situație care îi este adusă la cunoștință Emitentului Cardului de către Împrumutător printr-o notificare scrisă.

7.6.         Contractul-Cadru va înceta în urma notificării transmise de Emitentul Cardului către Titularul de Card cu efect imediat, în cazul unei decizii emise de o autoritate publică sau în cazul apariției unui risc inacceptabil generat de continuarea relației de afaceri în conformitate cu Regulile Interne ale Emitentului Cardului pentru Prevenirea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului. Emitentul Cardului poate bloca Cardul imediat, la solicitarea scrisă și expresă a Împrumutătorului ca urmare a nerespectării de către Titularul de Card a contractului încheiat cu Împrumutătorul. În cazul încetării contractului de credit dintre Împrumutător și Titularul de Card (Împrumutatul), părțile convin că Contractul-Cadru va înceta automat de la data încetării contractului de credit ca urmare a nerespectării de către Titularul de Card a obligațiilor care îi revin în baza acestuia, fără a fi necesară nicio notificare din partea Emitentului Cardului.

7.7.         (Articol nou începând cu 10.01.2024) Prin semnarea Contractului-Cadru, părțile sunt de acord că Emitentul Cardului își poate transfera drepturile și obligațiile care rezultă din acest contract, către terțe părți. În vederea menținerii garanțiilor pentru Titularul de Card, transferul de drepturi și obligații conform paragrafului precedent, se poate face doar către o terță parte care îndeplinește toate cerințele legale pentru furnizarea serviciilor care fac obiectul Contractului-Cadru.

 

8.      PROCEDURA PRIVIND PROTECȚIA LEGALĂ

8.1.          În cazul în care Titularul de Card are orice plângeri sau obiecțiuni privind serviciile furnizate de Emitentul Cardului în baza acestui contract, le poate transmite electronic la adresa Emitentului Cardului sau la sediul acestuia sau la sediul Agentului, împreună cu o descriere detaliată a faptelor și circumstanțelor care, potrivit Titularului de Card, constituie temeiuri pentru plângerea/ obiecțiunea   formulată. Emitentul Cardului va analiza plângerea în termen de 7 zile de la primirea acesteia și va trimite Titularului de Card opinia sa scrisă cu privire la aceasta. Prin excepție, în cazul în care Emitentul Cardului nu poate furniza o opinie în termenul menționat în paragraful precedent din motive independente de voința sa, îi va trimite Titularului de Card un răspuns în care va menționa expres motivele întârzierii și termenul în care utilizatorul serviciilor de plată va primi decizia Emitentului Cardului cu privire la respectiva plângere. În toate situațiile, termenul pentru emiterea unei decizii nu va depăși 35 zile lucrătoare de la primirea plângerii. Plângerile Titularului de Card cu privire la creditul care i-a fost acordat, inclusiv dobânda acumulată, comisioane și penalități, trebuie adresate direct Împrumutătorului, iar Emitentul Cardului nu va avea nicio răspundere de nicio natură cu privire la contractul de credit.

8.2.          Dacă Emitentul Cardului nu furnizează o opinie în termenul menționat la pct. 8.1 sau opinia sa nu este satisfăcătoare pentru Titularul de Card, acesta poate trimite disputa către Comisia de Conciliere pentru Soluționarea Litigiilor privind Plățile din cadrul Comisiei pentru Protecția Consumatorilor situată în: Vrabcha nr. 1, etajele 3, 4 si 5, 1000 Sofia, Bulgaria, tel +359 2 933 05 77, fax +359 2 988 42 18, sau electronic printr-un formular online pe website-ul Comisiei pentru Protecția Consumatorilor - www.kzp.bg sau prin intermediul platformei SOL online gestionată de Comisia Europeană și accesibilă aici - www.ec.europa.eu/consumers/odr.

8.3.          (Modificat începând cu 10.01.2024) Legislația aplicabilă din Republica Bulgară se va aplica tuturor aspectelor nereglementate de acești Termeni și Condiții Generale. Cu toate acestea, Titularul de Card este protejat și de dispozițiile legii din jurisdicția unde acesta își are reședința obișnuită și de la care nu se poate deroga prin alegerea legii făcută conform paragrafului anterior.  Toate litigiile dintre Titularul de Card și Emitentul Cardului care nu pot fi soluționate amiabil de către părți sau prin procedura extrajudiciară descrisă la pct. 8.1 și 8.2, vor fi soluționate de instanțele competente din Bulgaria sau de instanțele din țara unde Titularul de Card își are domiciliul.

 

LISTA DE COMISIOANE PENTRU AXI Card

(Modificate începând cu 10.01.2024)

 

 

Comision

Limita de credit

0

Comision anual de administrare

0

Comision plată la comerciant în România

0

Comision plată la comerciant în străinătate

0

Comision retragere numerar la ATM în România

 6,90 RON

Comision retragere numerar la ATM în ЕЕC*

6,90 RON

Comision retragere numerar la ATM în afara ЕEC*

34 RON

Comision retragere numerar la terminal POS aparținând altei instituții financiare, în România

1,1% + 28 RON

Comision retragere numerar la terminal POS aparținând altei instituții financiare, în ЕЕC*

1,1% + 28 RON

Comision retragere numerar la terminal POS aparținând altei instituții financiare, în afara ЕEC*

1,1% + 28 RON

Alte operaţiuni la ATM

0

Comision pentru plăți/ tranzacții de tip pariuri și jocuri de noroc, inclusiv încasări de sume

0

Comision pentru Fonduri Suplimentare

0

Comision lunar pentru Fonduri Suplimentare

0

Comision contestare tranzacţie neautorizată

75 RON

Comision reemitere PIN în EEC*

0

Comision reemitere PIN în afara EEC*

0

Comision interogare sold la ATM în EEC*

0

Comision interogare sold la ATM în afara EEC*

0

Comision tranzacție respinsă la ATM în EEC*

0

Comision tranzacție respinsă la ATM în afara EEC*

0

Alte servicii

 

Comision Emitere Card

0

Comision Blocare Card

0

Comision Deblocare Card

0

Comision notificare prin e-mail

0

Comision modificare parametri card

0

Comision Extras de Cont

0

Rapoarte cont online

0

LIMITE TRANZACŢIONARE STANDARD

Zilnice/ Săptămânale

Retrageri numerar în România şi străinătate

2500/7500 RON

Tranzacţii plată la comerciant în România şi străinătate

10000/20000 RON

Limite totale de tranzacţionare

10000/20000 RON

*EEC – Comunitatea Economică Europeană

**Comisionul pentru Fonduri Suplimentare – se percepe după fiecare încasare, pentru Fondurile Disponibile care depășesc valoarea Limitei de Credit și care sunt recepționate după respectiva tranzacție de încasare.

***Comisionul lunar pentru Fonduri Suplimentare – se percepe în prima zi a lunii. Se percepe pentru Fondurile Disponibile existente în prima zi a lunii și care depășesc valoarea Limitei de Credit.